!
!
شاتل تک
!

SWMR2400

   Ethernet, IEEE802,3 سـازگـار با استــانداردهاي
IEEE802,3u (Fast Ethernet),IEEE802,3ab
پشتيبـاني از حـالت تمـام و نيمه دو طـرفه
داراي24 پورت  10/100
MDI/MDIX پشتيباني اتوماتيك از
تطبيق اتوماتيك سرعت به 10,100 مگـابيت در ثانيـه
تشخيص اتوماتيك، سه چراغ نمايش دهنده وضعيت براي هر پورت
   Rack يا درون  Desktop  قابليت استفاده به صورت  
قابليت ارسال و دريافت ترافيك با سرعت كامل در تمام پورت ها
اتصال چندين كامپيوتر به اينترنت
اجراي بازي هاي تحت شبكه

SWMR1600

   Ethernet, IEEE802,3 سـازگـار با استــانداردهاي
IEEE802,3u (Fast Ethernet),IEEE802,3ab
پشتيبـاني از حـالت تمـام و نيمه دو طـرفه
داراي16 پورت  10/100
MDI/MDIX پشتيباني اتوماتيك از
تطبيق اتوماتيك سرعت به 10,100 مگـابيت در ثانيـه
تشخيص اتوماتيك، سه چراغ نمايش دهنده وضعيت براي هر پورت
   Rack يا درون  Desktop  قابليت استفاده به صورت  
قابليت ارسال و دريافت ترافيك با سرعت كامل در تمام پورت ها
اتصال چندين كامپيوتر به اينترنت
اجراي بازي هاي تحت شبكه

SWP1600

   Ethernet, IEEE802,3 سـازگـار با استــانداردهاي
IEEE802,3u (Fast Ethernet),IEEE802,3ab
پشتيبـاني از حـالت تمـام و نيمه دو طـرفه
داراي16 پورت  10/100
MDI/MDIX پشتيباني اتوماتيك از
تطبيق اتوماتيك سرعت به 10,100 مگـابيت در ثانيـه
 Rack يا درون  Desktop  قابليت استفاده
قابليت ارسال و دريافت ترافيك با سرعت كامل در تمام پورت ها
اتصال چندين كامپيوتر به اينترنت
اجراي بازي هاي تحت شبكه

SWP8100/SWM8100

IEEE802,3 -10BASE,T-IEEE802,3u/ 100BASE-TX
داراي 8 پورت  10/100
داراي حــافظــه 2مگــابيــت
تطبيـق اتـومـاتيك سرعــت به 10يا 100 مگـــابيت در ثانيــه
قابليت ارسال و دريافت ترافيك با سرعت كامل در تمام پورت ها
اتصال چندين كامپيوتر به اينترنت
قابليت ذخيـره اطلاعات به منظور اطمينان از دريافت صحيح اطلاعات
تشخيص اتوماتيك، سه چراغ نمايش دهنده وضعيت براي هر پورت
داراي بافرهاي مجزا جهت اجتناب از پاك شدن داده ها
داراي منبـع تغـذيه مجـزا براي پايـداري بيشتر دستگاه
اجراي بازي هاي تحت شبكه

SWP5100/SWM5100

IEEE802,3 -10BASE,T-IEEE802,3u/ 100BASE-TX

داراي 5 پورت  10/100
تطبيـق اتـومـاتيك سرعــت به 10يا 100 مگـــابيت در ثانيــه
قابليت ارسال و دريافت ترافيك با سرعت كامل در تمام پورت ها
اتصال چندين كامپيوتر به اينترنت
قابليت ذخيره اطلاعات به منظور اطمينان از دريافت صحيح اطلاعات
تشخيص اتوماتيك، سه چراغ نمـايش دهنده وضعيت براي هر پـورت
داراي بافرهاي مجزا جهت اجتناب از پاك شدن داده ها
داراي منبـع تغـذيه مجـزا براي پايـداري بيشتر دستگاه
اجراي بازي هاي تحت شبكه

ka2

LPC100TX

تشخيص اتوماتيك پـورتهاي 10/100
10Base-T,IEEE802,3u IEEE802,3
پشتيباني از پروتكل هاي 100
Base-TX,IEEE802,3ab
تنظيم خودكار آدرس پورت IRQو
I/O
مقدار حافظه بوت32k ،64k ، نوعOption)EPROM)
گذرگاه داده: بسته به نوعPCIدر33MHz32Bitو در 66MHz،
64Bit
پشتيبـــاني از استــانـداردهـاي  2,2PCIو 2,1PCI
پشتيباني از ارتباط نيمه دو طرفه و دو طرفه كامل در حالت 10/100

Mbps

تشخيص اتـومــاتيك حــالت دو طرفــه كـامـل ونيمه

LPC1000TX

تشخيص اتوماتيك پـورتهاي 10/100/1000
پشتيباني از حداكثر 1000Mbpsمقدار درJumbo Frame
10Base-T,IEEE802,3u IEEE802,3
پشتيباني از پروتكل هاي 100
Base-TX,IEEE802,3ab
تنظيم خودكار آدرس پورت IRQو
I/O
مقدار حافظه بوت32k ،64k ، نوعOption)EPROM)
گذرگاه داده: بسته به نوعPCIدر33MHz32Bitو در 66MHz،
64Bit
پشتيبـــاني از استــانـداردهـاي  2,2PCIو 2,1PCI
پشتيباني از ارتباط نيمه دو طرفه و دو طرفه كامل در حالت 10/100

Mbps
و ارتباط كاملاً دو طرفه در حالت 1000Mbps
تشخيص اتـومــاتيك حــالت دو طرفــه كـامـل ونيمه